I Vestjysk Lederforum får du mulighed for at udvikle dig og din virksomheds netværk og sparre med andre erhvervsledere.

Medlemsoversigt

I 2019 er 8 nye medlemmer blevet en del af Vestjysk Lederforum.

LÆS MERE

Bliv medlem

Vestjysk Lederforum er et forum for ledere fra offentlige og private virksomheder.

LÆS MERE

Arrangementer

En oversigt over de kommende arrangementer og aktiviteter i Vestjysk Lederforum.

LÆS MERE

Generalforsamling

En vellykket generalforsamling er afholdt 23. maj, læs referat her:

 1. Valg af dirigent.

Henrik Thorstholm blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

 1. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.

Julie Vesterby aflagde beretning og gennemgik de afholdte arrangementer i det forløbne år – beretningen godkendtes.

 1. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet for 2018 blev udleveret på generalforsamling og gennemgået af Hans Jørn Mikkelsen. Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog en årlig stigning i kontingentet på kr. 1.000 så kontingentet i 2020 stiger til kr. 13.500 pr. år + moms – kontingentet vedtoges som foreslået.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §8

Julie Vesterby og Marie Øgendahl var på valg. Julie Vesterby genopstillede og Marie Øgendahl kunne ikke genopstille, da hun havde siddet i bestyrelsen i to perioder. Julie Vesterby og Sebastian Schaper blev valgt ved fredsvalg. 

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. §8

Claus Tobler og Bruno green valgtes ved fredsvalg.

 1. Valg af revisor.

Bestyrelsen forslog genvalg til Partner Revision – Partner Revision valgtes ved fredsvalg. 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, følgende skulle tilføjes under pkt. 3.2 ”Medlemskab af foreningen fortsætter indtil det opsiges skriftligt overfor foreningens sekretariat. Opsigelse skal være sekretariatet i hænde senest den 30. november for at have virkning for det kommende forenings-år."

Forslaget blev godkendt med mere end 2/3 af de fremmødte stemmer.

 1. 9. Eventuelt

Intet til referat.

 

Nye medlemmer i 2019

 • Anders Kristian Andersen, Landmeco
 • Karin Hjarnø Boysen, Vestjysk Marketing
 • Lars Tobler, Eurojob
 • René Lohmann Lagoni, Westwind.dk
 • Flemming Kleis Jørgensen, Restaurant Stauning Havn
 • Jørgen Krogh Hansen, Benno Gosvig A/S
 • Torben Hjøllund Mortensen, HedeDanmark A/S
 • Andreas Leidesdorff, Ringkøbing IF